Scuturarea de greutate se agită cu supresantul apetitului. PSIHIATRIA dobrescu


scuturarea de greutate se agită cu supresantul apetitului

FaŃă de cea mai mare parte a ramurilor din practica medicală, domeniul este dificil de definit, mulŃi autori încercând să clarifice cadrul şi locul acesteia între specialităŃile medicale şi paramedicale. Întârzierile în dezvoltare, ca de altfel şi problemele de învăŃare, generale şi specifice, se întind în zona de graniŃă a practicii psihiatrice şi pediatrice.

Pentru că dezvoltarea copilului este atât de strâns legată de calitatea îngrijirii şi educaŃiei primite, corectarea unor neajunsuri sau greşeli în educare şi îngrijire scuturarea de greutate se agită cu supresantul apetitului adesea văzută ca parte integrantă a practicii pedo-psihiatrice. Este important să amintim că, deşi de obicei problemele copiilor pot fi foarte bine văzute ca aparând din interacŃiunea dintre copil, familie şi mediul înconjurător, există totuşi, într-un număr semnificativ de cazuri ca autismul infantil, de exemplutulburări primare serioase, cu o etiologie şi abordare terapeutică deosebită, care necesită specialişti în domeniu.

scuturarea de greutate se agită cu supresantul apetitului

Definind astfel domeniul psihiatriei pediatrice, realizăm că mare parte a evaluării şi intervenŃiei terapeutice sunt îndeplinite de ne- psihiatri şi chiar de profesii nemedicale. Ne referim la medicii de familie, pediatri, psihologi, profesori, asistenŃi maternali, asistenŃi sociali, personalul de îngrijire din clinica medicală.

SituaŃiile care necesită specialişti pedo-psihiatri variază, dar, în general, aceştia ajung să fie implicaŃi atunci când tulburarea este cu grad mare de severitate şi când este persistentă.

scuturarea de greutate se agită cu supresantul apetitului

Prin instruire, alŃi profesionisti medicali şi nemedicali pot fi, desigur, eficace în evaluarea şi tratarea problemelor din acest domeniu.

Familia unui copil cu o tulburare severă va solicita serviciile a diferite tipuri de profesii, aparŃinând de sănătate, educaŃie şi servicii sociale.

Un principiu important în practică implică necesitatea ca toŃi profesioniştii, indiferent cărei discipline aparŃin, să respecte contribuŃia pe care o poate avea o altă disciplină, să fie conştienŃi de aria în care aceasta poate fi de ajutor şi să menŃină o strânsă legătură între ele, interdisciplinaritatea, şi multidisciplinaritatea reprezentând principii de tratament nu numai moderne, dar şi foarte eficace.

Teorii ale dezvoltării şi tulburările acesteia 2.

scuturarea de greutate se agită cu supresantul apetitului