Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana, EUR-Lex Access to European Union law


Condiţiile în care se pot acorda scazamintele la bunurile perisabile sunt cele prevăzute în anexa nr. Normele maxime de perisabilitate şi condiţiile specifice de aplicare a acestora pentru produsele agricole şi industrie alimentara sunt prevăzute în anexa nr. Articolul 2 Normele maxime de perisabilitate şi condiţiile de acordare a scazamintelor Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana la art.

Articolul 3 Ministerele, celelalte organe centrale şi locale, centralele, întreprinderile, alte unităţi socialiste, sunt obligate sa ia măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de manipulare, depozitare şi transport al produselor care să conducă la reducerea continua a pierderilor prin perisabilitate.

Infoferma Nr by infoGROUP - Issuu

În funcţie de îmbunătăţirea condiţiilor respective ministerele şi celelalte organe centrale coordonatoare vor reanaliza nivelurile normelor de perisabilitate şi vor propune măsuri corespunzătoare pentru diminuarea acestora. Articolul 4 Anexele nr. Prin perisabilitati în sensul prezentelor condiţii, se înţeleg scazamintele care se produc în timpul transportului, manipulării, depozitarii şi desfacerii mărfurilor determinate de procese naturale cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, răcire, inghetare, topire, oxidare, aderare la pereţii vagoanelor sau vaselor în care sunt ambalate ori transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, pulverizare, fărâmiţare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice.

În normele maxime de perisabilitate nu se cuprind pierderile incluse în normele de consum tehnologic, precum şi cele produse prin neglijenţa în gospodărirea materialelor, sustrageri, alte cauze imputabile persoanelor vinovate ori cele determinate din cauze de forta majoră.

aval - English translation – Linguee

Normele de perisabilitate sunt maxime, şi se acordă numai pe baza pierderilor sau scaderilor cantitative efective, constatate la efectuarea inventarierii gestiunilor sau cu prilejul predării-preluării acestora.

Pentru produsele la care acordarea scazamintului este condiţionată de prezentarea probei martor, perisabilitatea se poate recunoaşte numai pe baza prezentării acestei probe.

Cum am slabit 10 kg intr-o luna . Motivatie si dieta

Perisabilitatile pot fi acordate numai după o verificare faptica a cantităţilor de produse existente în gestiune, stabilite prin cintarire, numărare, măsurare şi alte asemenea procedee. Pentru produsele noi, perisabilitatile sunt cele prevăzute pentru grupele de produse din care fac parte. Pierderile sau scaderile cantitative care depăşesc normele de perisabilitate stabilite sau cele ce s-au constatat la produsele pentru care nu s-au stabilit norme maxime de perisabilitate, nu pot fi acordate în cadrul normelor de perisabilitate.

o modalitate ușoară de a slăbi în lună inspiratie de slabire

Normele de perisabilitate în transport şi manipulare se aplică o singură dată cantităţilor de produse efectiv intrate în unitate sau, după caz, livrate de unitate în perioada dintre doua inventarieri succesive. Lipsurile care se produc în timpul transportului sau al execuţiei contractelor de livrare şi care provin din vina furnizorului, cărăuşului sau altor persoane, nu sunt considerate perisabilitati şi se recuperează de la cei răspunzători, conform legii.

Normele de perisabilitate pentru depozitare se referă la perioada de depozitare de un an şi se aplică la cantitatea egala cu stocul mediu anual, pentru fiecare produs. În situaţiile în care intervalul între doua inventarieri succesive este mai mic sau mai mare de un an, se face recalcularea normei de perisabilitate ţinând seama de perioada efectiv scursa între cele doua inventarieri.

În cazul produselor la care sunt stabilite norme de perisabilitate diferenţiate pentru perioadele de vara şi de iarna, se vor lua în calcul separat perioadele efective de stocare de iarna şi separat cele de vara, recalculind corespunzător normele de perisabilitate. Pentru produsele la care între doua inventarieri succesive nu au avut Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana miscari, normele de perisabilitate se aplică numai pentru depozitare.

Pentru mărfurile la care perisabilitatea se produce prin spargere sau fărâmiţare, produse din sticlă, ceramica, gresie, pietre abrazive, prefabricate din beton, caramizi refractare şi altele asemeneaacordarea de perisabilitati este condiţionată de prezentarea probelor de spargere sau fărâmiţare, iar constatarea se face de comisia de inventariere sau de organul de control.

Detectivii apei pierdute

Constatarea pierderilor pe baza existenţei probelor se poate face şi în Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana dintre doua inventarieri, de către o comisie numita de conducătorul unităţii deţinătoare, urmînd a fi avută în vedere la definitivarea rezultatelor inventarierii de control gestionar. Probele rezultate din spargeri, fărâmiţări şi consemnate în procesele verbale de constatare, se valorifica prin predare către unităţile de recuperare a materialelor refolosibile sau către alte unităţi care le pot valorifica sau se distrug în cazul în care resturile prezintă pericole de infectare, otravire, poluare sau altele asemenea.

Valorificare sau distrugerea acestora se face după definitivarea inventarelor, în baza dispoziţiei conducătorului unităţii socialiste şi în prezenta delegatului acestuia, care va asigura întocmirea şi prezentarea actelor legale de efectuare a operaţiunilor.

  • LEGE nr din 22 decembrie privind Codul fiscal
  • В метре над полом по всей длине конструкции тянулась широкая прозрачная панель.
  • Но Элвин был в привилегированном положении, поскольку он уже воспринимался как доверенное лицо Центрального Компьютера.

Constatarea, valorificarea sau slăbește la 31 de ani probelor se poate face în aceleaşi condiţii şi în perioada dintre cele Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana inventare, în cazurile când probele nu pot fi păstrate din lipsa de spaţiu sau alte cauze. În scopul reducerii perisabilitatilor, organele de conducere colectivă ale unităţilor socialiste sunt obligate:- sa ia măsuri pentru respectarea stricta a normelor tehnice privind manipularea, ambalarea şi depozitarea produselor, ţinând seama de caracteristicile fiecărui produs;- sa acorde o grija permanenta distribuirii sau prelucrării în cel mai scurt timp a produselor cu termene limita de depozitare sau prelucrare;- sa prevadă în contractul de livrare clauze şi raspunderi precise cu privire la obligaţiile beneficiarilor de a ridica produsele în anumite termene;- sa ia măsuri pentru livrarea produselor în ordinea intrării lor în depozit.

Coeficienţii de perisabilitate se aplică la volumul cantitativ sau valoric al mărfurilor intrate sau vîndute în perioada dintre doua inventare de control gestionar, respectiv de predare-primire a gestiunii.

Modul de aplicare a normelor de perisabilitate în raport de volumul intrărilor sau al desfacerilor se stabileşte de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii din întreprinderile comerciale de stat ori organizaţiile cooperatiste sau obşteşti care au în subordine unităţi comerciale, la începutul anului, în funcţie de profilul unităţii şi în vederea efectuării operative a calculului perisabilitatilor. La combustibili solizi, normele de perisabilitate se aplică pe timpul transportului şi manipulării, la volumul intrărilor, iar în timpul depozitarii se aplică pe duratele de depozitare prevăzute.

La mărfurile la Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana norma de perisabilitate este stabilită pe grupa de mărfuri, calculul perisabilitatilor se face prin aplicarea normei la volumul total al intrărilor sau al desfacerilor din grupa respectiva, urmînd ca acordarea pe produs să se facă la nivelul realizarilor efective, cu condiţia încadrării în pierderea totală calculată pe grupa.

Perisabilitatile pe timpul transportului de la furnizori din alte localităţi, se stabilesc şi se acordă pe baza actelor de constatare întocmite, potrivit legii, la primirea mărfurilor de către beneficiari.

Normele maxime de perisabilitate privind depozitarea se aplică numai pentru mărfurile care se vehiculeaza efectiv prin depozitele cu ridicată, iar în cazul combustibililor solizi, a depozitelor de repartizare sau de desfacere. Normele maxime de perisabilitate pentru desfacerea cu amănuntul a mărfurilor alimentare, se aplică la totalul valoric al mărfii sau al grupei, sau pe total Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana gestionata când profilul comercial al acesteia corespunde cu grupa respectiva.

La unităţile alimentare cu autoservire care au raioane prin care se desfac produse prin cintarire şi a căror plata la casa urmează acelaşi flux cu produsele desfăcute prin autoservire, pentru aceste raioane se aplică atât norma de perisabilitate prevăzută pentru magazine alimentare cu autoservire, cît şi norma de perisabilitate Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana pentru produsul sau grupa de produse ce se desfac prin acestea. Pentru mărfurile păstrate în magaziile de mina ale unităţilor de desfacere cu amănuntul care au gestiuni separate, conducerea unităţii, la propunerea şefului serviciului comercial şi cu avizul contabilului şef, va defalca în funcţie de condiţiile de păstrare şi manipulare o cota parte din normele de perisabilitate stabilite pentru desfacerea cu amănuntul.

am 4 saptamani pentru a slabi scottish centru de slăbire

Pentru mărfurile alimentare defalcarea se face din norma redusă, de către conducerea unităţii. Tot prin defalcare din normele de perisabilitate prevăzute pentru desfacerea cu amănuntul, se vor stabili şi normele pentru magazinele care au gestiuni separate în care se păstrează unele cantităţi de mărfuri pentru aprovizionarea operativă a unităţilor de alimentaţie publică.

  • EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex
  • Orice provocare, fie că este de natură sportivă sau de altă natură, are avantajul de a ţi verifica puterile, cunoştinţele şi de a te autoevalua.
  • Nici o parte din aceastã publicaþie nu poate fi reprodusã, arhivatã sau transmisã prin niciun fel de mijloace, mecanice sau electronice, fotocopiere, înregistrare video, fãrã acordul prealabil scris al editorului.

În acelaşi mod se va proceda în cazul transferurilor de mărfuri de la o subunitate la alta în cadrul aceleiaşi unităţi. Pentru mărfurile nealimentare, la care acordarea perisabilitatii este condiţionată de prezentarea probelor de spargere, fărâmiţare se aplică în mod corespunzător prevederile pct.

cum să slăbești în siguranță pentru lupte unguent care arde grăsime

Felul probelor ce trebuie să fie prezentate pe produse se stabileşte de conducerea unităţii. Normele maxime de perisabilitate pentru mărfurile ambalate în recipienţi din sticlă, se aplică şi la ambalajele respective.

arzător de grăsimi komplex scădere în greutate în Columbus MS

La vinuri şi băuturi alcoolice imbuteliate în recipienţi din sticlă nu se acordă perisabilitati pe timpul transportului de la furnizori şi pe timpul depozitarii. Pierderile la mărfurile alimentare provenite din diferenţe ţara efectivă şi ţara medie facturată la ambalajele de transport - putini, butoaie - în cazul când se face recintarirea ambalajelor goale de către unitatea primitoare, care nu se încadrează în normele de perisabilitate ale mărfurilor respective, sunt considerate pierderi peste norma şi urmează regimul acestora.

Pierderile provenite din diferenţa de ţara, se constata prin proces verbal de recintarire a ambalajelor goale şi se suporta de unitatea la care se goleste conţinutul, iar când ţara reală este mai mica decît ţara medie facturată, cu diferenţa respectiva se incarca gestiunea.

Acestea se vor lua în calculul perisabilitatilor pentru gestionarul primitor, stocul respectiv constituind intrarea de marfa în gestiunea celui care preia.

Prevederile alineatului precedent, nu se aplică în cazul când perisabilitatile se calculează la volumul desfacerilor, precum şi la predarea depozitelor de combustibili solizi, la care se efectuează o inventariere faptica de predare. Denumirea grupei, subgrupe Anotimpul Felul Norma maxima de perisabilitatecrt. Carne şi preparate din carne 1. Carne, slanina, organe şi vrac, tavisubproduse comestibile de metalice,ovine, porcine, bovine, anual navete, - 0,25 0,45pasare, vinat exclusiv sacicarnea preambalata cu gramaj fix- transport în aceeaşi loca-litate 0,15 - -- transport în alte localităţi 0,25 - Carne de miel anual " - 0,25 0, Carne congelata anual " - 0,25 2, Preparate din carne cu navete, taviexcepţia celor crude- anual metalice, saci - 0,30 1,10uscate de polietilena cryovac - transport în aceeaşilocalitate 0,20 - -- transport în altelocalităţi 0,30 - Preparate din carne, anual nevoie Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana de ajutor pentru pierderea în greutate, tavi, 0,10 - 1,20 crude-uscate saci de polie-tilena cryovac - depozitare până la 30 zile - 0,27 -- depozitare peste 30 zile, - 0,01 -pentru fiecare zi în plus se adauga6.

Păsări vii anual custi din lemn - - 0,75cu plasa de sirma- transport în aceeaşilocalitate 1,25 - -- transport în alte loca-litati până la km 2,00 - -- peste km. Brânzeturi şi produse anual navete, putini - - 1, butoaie, bidoanelactate proaspete lăzi Fermentate sau frământate anual putini, butoaie - 0,50 -lăzi- Parafinate sau acoperite anual lăzi 0,24 - -cu folie- Neparafinate sau neacope- anual lăzi 0,40 - -rite cu folie 2.

EUR-Lex Access to European Union law

Topite şi afumate anual navete, lăzi 0,40 0,15 Brânzeturi proaspete urda, anual navete, lăzi 1,00 - -brinza de vaci, cas - putini, cutiiinclusiv sarat - Cas de oaie proaspăt - 1,50 -- Unt de masa bloc - 0,05 -- Urda - 1,90 -- Brinza de vaci - 0,25 Brânzeturi din import anual putini, bidoane 1,50x - -lăzi5. Brânzeturi în saramura anual putini, bidoane 1,50 0,35 - telemea, Fetta etc. Lapte de consum anual bidoane, - - 0,45 sticle,pungi plastic - - 0,90III.

Peste şi produse din peste anual cisterne, lăzi - 0,30 0, butoaie, cutiicaton1. Peste viu - până la km anual cisterne 0,80 - -butoaie- peste km.

COD FISCAL 08/09/ - Portal Legislativ

Gestionarea pierderilor în greutate facturarea montana proaspăt şi refri- anual lăzigerat- specii sălbatice 0,80 - -- specii de crescatorie 1,00 - Peste congelat, afumat,sarat cu excepţia hamsieişi peştelui marin marunt anual cutii carton, 0,30 - -sarat butoaie4.

Hamsie şi peste marin anual butoaie 0,80 - -marunt sarat x se aplică la transport şi manipulare pe parcurs extern până la preluare de beneficiarul intern. Peste congelat şi sarat anual cutii carton, 1,50x - -din import butoaie6. Preparate şi semipreparate anual navete, 0,30 0,30 0,55din peste butoaie, borcanetavi7.

Icre sarate exclusiv anual butoaie 0,20 - -sturioni 8. Icre de peste din import anual butoaie 1,50x - -IV. Oua anual lăzi, cofraje 0,50 - 1, Oua la selecţionare tr.

fustă maxi de slăbire neagră am 52 de ani si nu pot slabi

I lăzi, cofraje - 0,60 -şi IVtr. II lăzi, cofraje - 1,50 -şi III 2. Conservate anual lăzi, cofrajea în apa de var - depozitare între 1 şi 4 luni - 1,40 -- depozitare peste 4 luni - 2,00 -b la frig- depozitare între 1 şi 4 luni - 1,50 -- depozitare peste 4 luni - 2,00 Melanj sau pasta de ou anual bidoane 0,10 1,00 0,10industriala4.

Praf de oua anual saci, 0,75 0,20 0,10bidoane p. Ulei comestibil anual - 0,07 0, butoaie 0,20 - -cisterne 0,12 - -VI.

La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

Produse de morarit, decorticate şi expandate Făina, gris şi produse anual saci, pachete, 0,06 0, 0,08decorticate boxpalete2. Orez din producţia interna anual saci, pachete, 0,06 0,30 0,07boxpalete3. Orez din import anual saci 1,50x - Porumb, sparturi de cerealesroturi, tărâţe, urluiala anual saci 0,06 0,13 0, Arpacas, făina de porumb anual saci 0,06 0, 0,08VII.

Produse de panificatie anual lăzi, navete Paste fainoase, biscuiti anual lăzi, navete 0,10 0,02 0, Pesmet anual lăzi, navete 0,10 0,02 0, Produse desfăcute prin cintarire în centrele de anual lăzi, navete 0,10 - 0,28pîine4. Cozonac, pateuri, placinte anual lăzi, navete 0,10 - 0,28VIII.

când copilul tău trebuie să slăbească slăbit kennewick

Zahăr şi produse anual lăzi, saci, cutii, boxpaletezaharoase